Stadgar

1 §. Föreningens namn är Övermalax jaktklubb och dess hemort är Malax kommun.

2 §. Förening har till syftemål att idka rationell jakt och viltvård samt naturskydd.

3 §. Förening strävar att förverkliga sitt syftemål genom att:

1. Anskaffa ett jakt- och viltvårdsområde, vars storlek står i lämplig proportion till antalet medlemmar i förening samt att ingå och vidmakthålla de avtal som detta förutsätter;
2. Genom sina medlemmar och de av förening tillsatta jaktövervakarna samt genom att ge myndigheternas åtgärder sitt stöd övervaka, att envar inom föreningens område följer de bestämmelser som är i kraft beträffande jakten och iakttar goda jaktseder;
3. Årligen inom sitt område insamla uppgifter beträffande viltstammarnas storlek och förökning, reklementera viltets beskattning inom de gränser beståndet vid ifrågavarande tidpunkt tillåter samt att upprätta en förteckning over föreningsmedlemmarnas deltagande i viltvårdarbetet samt storleken av deras jaktbyte;
4. I syfte att åstadkomma en ökning av viltbeståndet förbättra viltets livsmiljö, ordna vinterutfodringen av viltet, decimera skadedjuren, vid behov verkställa inplantering av villebråd och sörja för åstadkommande av nödvändiga fridlysningar samt bedriva sådant naturskydd som en rationell jakt och viltvård förutsätter;
5. Anordna informations- och utbildningstillfällen, vid vilka man bland medlemmar och den övriga befolkningen sprider intresse för viltvård samt informerar vederbörande om jakt- naturskyddslagens bestämmelser, goda jaktseder och viltvårdens olika arbetsformer samt bidringar dem kännedom om de olika villebråds- och skadedjursarterna liksom även om rätta sättet att handskas med jaktbytet;
6. Främja hållandet av renrasiga jakthundar, deras dressyr, användning och förädling;

4 §. Medlemskap I förening erhåller sådana välfrejdade, för viltvård och jakt intresserade personer, vilka medelst beslut av föreningens möte, på sätt varom nämnes i 9 § 14 punkt av dessa stadgar, godkännes som medlemmar. Medlem är skyldig att både under jakt och I sin övriga verksamhet iaktta föreningens stadgar och beslut samt att till föreningen erlägga före påbörjande jakten årlig medlemsavgift. Storleken av denna avgift fastställs av föreningens årsmöte för ett år i sänder. Medlem är skyldig hålla förteckning over att det villebråd han faller och att årligen, eller vid behov, till föreningens styrelse inlämna rapport härom, liksom även om sina övriga iakttagelser rörande viltet.

5 §. Medlem som bryter mot jaktlagstiftningen, dessa stadgar, av föreningens möte godkända reglementen eller av mötet fattade beslut eller underlåter att erlägga sin medlemsavgift, kan av föreningens möte uteslutas, varvid minst två tredjedelar av de närvarande föreningsmedlemmarna bör omfatta beslutet om uteslutning. På samma sätt kan medlem som brutit mot god jaktsed uteslutas ur föreningen. I fall medlem önskar utträda ur föreningen, bör han skriftligen härom underrätta styrelsen eller dess ordförande eller muntligen diktera sitt beslut till föreningsmötes protokoll. Medlem som avgår eller som uteslutits är skyldig erlägga sin medlemsavgift för pågående verksamhetsperiod, och han har inte rätt att erhålla något av föreningens fasta eller lösa egendom.

6 §. Till föreningens styrelse hör förutom ordföranden nio (9) medlemmar, bland vilka styrelsen väljer viceordförande. Styrelsemedlemmarnas mandattid är tre (3) år *). Varje år är tre (3) medlemmar i tur att avgå. De medlemmar som under de tre första åren är i tur att avgå utses genom lottning då styrelse väljes för första gången. Styrelsens ordförande och de styrelsemedlemmar som är i tur att avgå väljas årligen. I fall styrelsemedlem avgå eller avlider under pågående verksamhetsperiod, väljes vid följande föreningsmöte i hans ställe en ny styrelsemedlem för den återstående tiden av mandatperioden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vid förfall för honom viceordförande samt minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande. Ordföranden eller vid förfall för honom viceordföranden representerar föreningen på uppdrag av styrelsen. Föreningens namn skrives av ordföranden eller av viceordföranden. I fall rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, förutom vid val, då lotten avgör.

Styrelsen har till uppgift:
1. Att sammankalla föreningens möten, bereda de ärenden som skall föreläggas dem och verkställa de beslut som mötena fattar;
2. Att förvalta föreningens penningmedel och övriga egendom, sörja för att medlemsavgifterna samt övriga inkomster blir inkasserade, liksom även att uppgöra föreningens bokslut för varje avslutat räkenskapsår;
3. Att taga iniativ och förelägga föreningens möten förslag beträffande de åtgärder som fullgörandet av föreningens uppgifter kräver;
4. Att anställa och avskeda föreningens funktionärer, såsom sekreterare, kassör och jaktövervakare;
5. Att utse se personer som jämlikt 9 § 16 punkt skall representera föreningen vid vederbörande jaktvårdsförenings möte, förutsatt att inte föreningens årsmöte annorlunda beslutit i saken;
6. Att ingå arrende- och andra avtal som berör användningen av jaktområden;
7. Att tillställa vederbörande jaktvårdförening meddelanden och vid behov avge utlåtanden beträffande i jaktlagens 23 § mom. 1 avsedda missförhållanden, vilka innebär risk för viltstammarna eller berör uraktlåtenhet att fullgöra viltvårdande åtgärder;
8. Att för föreningens möte förbereda förslag om nödigt samarbete med grannföreningarna i syfte att främja viltvården;
9. Att vidarebefordra vid föreningsmöte godkända stadgar eller stadgeändringar i och för anteckning i föreningsregistret;
10. Att föra förteckning över föreningens medlemmar samt att årligen meddela styrelsemedlemmarnas namn och adresser till vederbörande jaktvårdsförening; samt
11. Att sköta föreningens korrespondens och övriga löpande ärenden.
*) Som mandattid rekommenderas högst tre år.

7 §. Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen bör framlägga räkenskaperna och bokslutet för granskning senast tio (10) dagar före årsmötet. Revisorerna bör avge sitt utlåtande till styrelsen senast två (2) dagar före årsmötet.

8 §. Föreningens ordinarie möten är årsmötet och höstmötet. Styrelsen kallar medlemmarna till samtliga möten minst en vecka före mötet medelst skriftlig möteskallelse som tillställs varje medlem eller medelst en i de lokala tidningarna på svenska och finska.

9 §. Årsmötet hålles inom januari – mars månad och vid detsamma handlägges följande ärenden:

1. Förrättas val av ordförande och sekreterare för mötet;
2. Konstateras mötets laglighet;
3. Förrättas val av två protokolljusterare;
4. Framlägges den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för det förflutna verksamhetsåret;
5. Framlägges räkenskapsberättelsen och revisorernas utlåtande för den förflutna räkenskapsperioden och beslutes på bassen av dem och godkännande av räkenskaperna och fastställande av bokslutet;
6. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;
7. Förrättas val av ordförande för förenings styrelse;
8. Förrättas val av de medlemmar av styrelsen som är i tur att avgå;
9. Förrättas val av två revisorer och revisorssuppleanter;
10. Faställes verksamhets- och viltvårdsplanen för innevarande verksamhetsperiod;
11. Godkännes budgeten för verksamhetsperioden samt beslutes om fastställande av arvode för föreningens jaktövervakare och övriga funktionärer;
12. Fastställes storleken av föreningens medlemsavgift
13. Förrättas val av nödiga sektioner;
14. Godkännes de nya medlemmar av föreningen medelst beslut, som minst två tredjedelar av de närvarande föreningsmedlemmarna bör omfatta;
15. Behandlas övriga, av styrelsen eller enskild medlem till styrelsen minst tre veckor före årsmötet framförda och i möteskallelsen nämnda ärenden ;
16. Beslutes hur de jaktföreningsmedlemmar, som är frånvarande vid vederbörande jaktvårdsförenings möte, skall representeras;
17. Beslutes om de hemställningar som skall tillställas den inom området verksamma jaktvårdföreningen; samt
18. Behandlas övriga, eventuellt uppkommande ärenden, beträffande vilka dock intet beslut kan fattas.

10 §. Höstmötet försiggår inom augusti månad och därvid beslutes om föreningsmedlemmarnas och deras gästers rätt att bedriva jakt inom föreningens jaktområden under den stundande jaktsäsongen. Dessutom beslutes om de frilysningar och andra åtgärder för viltets skydd som skall vidtas inom nämnda områden samt om storleken av den avgift gästerna skall betala. Vid mötet kan beslut även fattas beträffande andra, i möteskallelsen nämnda frågor.

11 §. Extraordinarie föreningsmöte hålles, då ett tidigare föreningsmöte härom beslutat eller då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en femtedel av medlemmarna medelst skrivelse till styrelsen kräver att extraordinarie föreningsmöte skall hållas för behandling av ett i skrivelsen angivet ärende. Extraordinarie möte bör hållas inom en månad, räknad från den dag då kravet härom blivit framfört. Beträffande möteskallelsen gäller vad som i 8 § står stadgat. Vid extraordinarie möte kan nya medlemmar godkännas.

12 §. Beträffande medlems rätt att till föreningens jaktmarker medtaga jägare, vilka inte tillhör föreningen, dessas rätt att jaga samt övriga ordningsfrågor bestämmes i en av föreningens möte godkänd jaktstadga, eller också beslutes härom årligen vid höstmötet.

13 §. Förening bör föra förteckning över utförda viltvårdsarbeten och övrig verksamhet.

14 §. Föreningen samarbetar fortgående med jaktvårdsföreningen inom sitt verksamhetsområde. Beträffande de förändringar i funktionärskårens sammansättning som inträffar under verksamhetsåret bör anmälan omedelbart göras till jaktvårdsföreningen, och bör föreningen ge jaktvårdföreningen alla de upplysningar denna inbegär.

15 §. Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens upplösning bör, för att vara giltigt, fattas vid föreningens möte efter det styrelsen behandlat frågan och ärende blivit nämnt i möteskallelsen. Beslutet bör omfattas av minst tre fjärdedelar av de vid omröstningen avgivna rösterna.

16 §. I fall föreningen upplöses, anvädes dess egendom, i enlighet med det sista mötets beslut, för viltvårdande ändamål som står föreningens verksamhet nära. Föreningens arkiv bör överföras till den inom området verksamma jaktvårdföreningen, till vilken, liksom även till föreningsregistermyndigheterna, anmälan om föreningens upplösning bör göras.

17 §. I övrigt må iakttagas, vad som i lagen om föreningar står stadgat.

 

© Övermalax Jaktklubb r.f. (2012) Sivut: MakPoint