Stadgar för Malax Grythundklubb r.f


§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Malax Grythundklubb r.f

och dess hemort är Malax. Föreningens huvudspråk är svenska.

§ 2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för jakthundar av raserna tax och terrier samt främja och stöda

jakthundsverksamheten i Finland.

Föreningen fullföljer sitt syfte:

- genom att befrämja bruket av renrasiga hundar

- genom att ordna kurser, undervisning, rådgivning och ge information

- genom att ge sina medlemmar möjlighet till träning och skolning i apport, lydnad, drev, gryt och viltspår

- genom att arrangera provtillfällen och hundutställningar

- genom att samarbeta och upprätthålla kontakten med andra hundklubbar och föreningar

- genom att verka för god hunddisciplin

- genom att anskaffa medel för verksamheten i form av bidrag, insamlingar, lotterier och på annat motsvarande sätt, samt

emotta donationer och testamenten

- genom att på annat liknande sätt främja föreningens syfte.

§ 3 Medlemmarna

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen.

Nya medlemmar godkänns av årsmötet.

§ 4 Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen, om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig, eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.


§ 5 Anslutnings- och medlemsavgift

Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och fyra andra ordinarie medlemmar.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, sekreterare och en skattmästare.

Syrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då han har förhinder på kallelse av vice ordförande då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

§ 7 De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller skattmästare, två tillsammans.

§ 8 Överlåtelse samt inteckning

Köp, försäljning och annan överlåtelse samt inteckning av föreningens fasta egendom kan ske endast genom beslut av föreningsmötet.


§ 9 Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsen årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 10 Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-mars.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje personligt närvarande medlem en röst.

Vid en omröstning gäller som mötesbeslut den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.


Vid föreningens möte skall föras protokoll som skall justeras och godkännas av två av mötet utsedda personer senast två veckor efter mötet


§ 11 Kallelse till föreningens möten


Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom annons i lokala tidningar.

§ 12 Årsmöte


Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare tillika rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras

6. beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- medlemsavgifternas storlek fastställs

8. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar

9. val av två revisorer och deras suppleanter

10. val av kommittéernas ordförande

11. behandlas övriga ärenden.


§ 13 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestämts av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål. I frågan om donerade och testamenterade medel skall eventuella villkor i gåvobrevet eller testamentet alltid följas.Startsida
Info
Prov
Kontakt
Styrelsen
Stadgar
Länkar
Torget
Galleri
Övrigt
Gästbok
Malax Grythundklubb r.f
2006