Forbus i Brahestad

Diskutera släktforskning i Österbotten - Discus genealogy in Ostrobothnia: Släkter -Families: Forbus i Brahestad
Postat av Barbro Funseth Torsdagen den 21 Mars, 2002 - 17:46:

Efter vad jag har förstått så skall Hans Forbus och hans bror Caspar Forbus vara söner till en Hans Forbus från Danzig. Denne i sin tur skall härstamma från Skottland och tillhöra klanen Forbes. Finns det klarlagt på vilket sätt? Det finns en Hans Forbes från Aberdeen som fick sitt borgarskap i Danzig 1566, men kan han verkligen ha varit far till Hans Forbus som ju föddes 1622? Hans torde väl vid det laget vara närmare 80 år!
Hans Forbus var gift med en dotter till Author (Aukter) Duvel i Åbo, har denne också möjligen sitt ursprung i Skottland? Det fanns ju skottar som hette MacDougall som invandrade till Sverige och fick då efternamnet Duwal. Kan det vara så att Duvel också är en MacDougall? (Om även förnamnet getts en annan stavning så är det väl en intelligent gissning att anta att han kan ha hetat Arthur).

Postat av Karl-Olof Reinlund Torsdagen den 21 Mars, 2002 - 18:08:

Hej igen!
Här hittade jag även Forbus.
Kopierade från Genealogiska Samfindet i Finlands hemsida följande:
Släkten Forbus' äldsta led
Jur.pol.mag. LEO NYHOLM, Stockholm
Vid rådhusrätten i Uleåborg fordrade 28.2.1635 handlanden Wellam Bruun från Åbo ersättning med 358 daler av Kaspar Forbus för den skada dennes broder Hans Forbus vållat under sin tjänstgöring hos Bruun. Kaspar hade när han satte brodern Hans i tjänst hos Bruun utfäst sig att svara för all skada brodern kunde vålla.

Hans Forbus var alltså bror till Kaspar, inte dennes utomäktenskaplige son som Heikki Impivaara förmodade i sin lilla skrift "Raahen ensimmäiset pormestarit" (1931). Hans Forbus dog i Brahestad 7. 4. 1710 och säges då vara 87 år gammal, vilken uppgift förefaller rimlig. Han skulle då ha varit c:a 12 år gammal 1635 och alltså född 1622 eller 1623. I kyrkobokens anteckning om Hans Forbus' död säges hans far också ha burit namnet Hans och varit född i Skottland. Fadern säges också ha varit borgare i Uleåborg, men påträffas inte i någon längd eller annan handling för Uleåborg varför han endast tillfälligt - om alls - kan ha vistats där. Sannolikt har prästen känt till att Hans Forbus vuxit upp i Uleåborg och därifrån flyttat till Brahestad, men inte att han uppfostrats av brodern Kaspar.

Kaspar Forbus säges i Genealogia Sursilliana härstamma från Danzig, i andra källor från Skottland. Han ges i Genealogia Sursilliana felaktigt patronymen Fransson, sannolikt till följd av att ett snirklat H tolkats som Fr. Skulle hans far verkligen burit namnet Frans så borde detta namn också ha förekommit bland Kaspars efterkommande, vilket det inte gör, men väl namnet Hans.

Ortsangivelserna Danzig och Skottland utesluter inte varandra. Av t.ex. Th. A. Fischers arbete "The Scots in Eastern and Western Prussia" (Edinburgh 1903) framgår i vilken stor utsträckning skotska köpmän slagit sig ner i Danzig och dess närhet. Till Danzig sökte sig på 1500-talet också flera medlemmar av släkten Forbes. 1566 antogs sålunda till borgare en Hans Forbes från Aberdeen. Vanligen förtyskade de skotska köpmännen sina namn, särskilt förnamnen, genast vid ankomsten till staden.

När man försöker spåra den Hans Forbus d.ä. som säges ha varit far till Kaspar och Hans Forbus, fångas uppmärksamheten till en början av den Hans Forbus, som Stockholms tänkebok 1573 nämner tillsammans med andra "engelska" köpmän i Stockholm detta år. Bland de andra köpmännen vid detta tillfälle nämns också en Willam Bruun. Denne är sannolikt samme Willam Bruun som 1588 nämns i Åbo. [1] Som redan framgått hade Kaspar Forbus skickat brodern Hans till en yngre Wellam Bruun i Åbo. Ifall man vågar anta att den 1573 nämnde Hans Forbus var far till Kaspar och Hans Forbus i Uleåborg så förstår man att denna bekantskap härrörde från faderns bekantskap med den äldre Wellam Bruun.

Den Hans Forbes från Aberdeen, som 1566 blev borgare i Danzig, kan teoretiskt ha varit far till Kaspar och Hans Forbus. Om han 1566 inte var äldre än c:a 20 år så skulle han 1622 ha varit omkring 75 år, d.v.s. när Hans Forbus d.y. föddes. Ett faderskap vid 75 års ålder är - om ock ovanligt - ingen omöjlighet, särskilt inte inom släkten Forbus, som visat en ovanlig livskraft. Hans Forbus d.y:s far bör i varje fall ha varit ganska gammal vid sonens födelse eftersom brodern Kaspar var betydligt äldre än Hans. Fadern var synbarligen död 1635, när Hans stod under Kaspars omvårdnad.

Den 1573 nämnde Hans Forbus kan ha varit far till Kaspar och Hans Forbus i Uleåborg, men det är dock ovisst om han är identisk med den Hans Forbes som 1566 flyttade från Aberdeen till Danzig. Flera andra medlemmar av den mycket stora släkten Forbes säges ha flyttat till östersjöområdet och den sökte Hans Forbus d.ä. kan också ha tillhört någon av dessa andra grenar av släkten Forbes. Ett visst intresse har uppgiften att under förra hälften av 1600-talet i Jastrow fanns en borgmästare Balthasar Forbes, son till en Hans Forbes av skotsk härstamning. [2] Namnen Balthasar och Kaspar har ju ett visst samband.

Det kan knappast ifrågasättas att den österbottniska släkten Forbus härstammar från Skottland och utgör en gren av den stora och livskraftiga släkten Forbes, men de knappa källorna har t.v. inte gjort det möjligt att fastställa på vilket sätt.

Hans Forbus d.y. var på 1640-talet i tjänst hos brodern Kaspars svärson Henrik Corte i Uleåborg. När Brahestad grundades 1649 blev Corte stadens förste borgmästare. Med honom flyttade till Brahestad Hans Forbus, som där kom att inta en framskjuten ställning under 60 år. Han drev en stor handel men betroddes samtidigt med en lång rad uppdrag i stadens och Per Brahes tjänst. Redan 1653 blev han rådman och fungerade oftast som rättens ordförande i borgmästarens frånvaro. Han avgick som rådman 1679 då han hänvisade till sin ålder, men 1686 inträdde han på nytt som rådman antagligen sedan han befriats från andra uppdrag genom reduktionen av Kajana friherrskap. Alma Söderhjelm har i Brahestads historia missuppfattat detta så att det var en yngre Hans Forbus som blev rådman 1686. I 30 år var han länsman i Salo och Siikajoki socknar och också sockenskrivare i dessa båda socknar under en lång följd av år. Dessutom var han grevens befallningsman i Idensalmi socken under ett antal år fram till reduktionen. Under mera än 50 år var han kyrkvärd i Brahestad.

Hans Forbus var första gången gift med en dotter till köpmannen i Åbo Aukter Duvel och Elisabet Platz, om man nämligen får tro hans dotter Kristinas uppgift till Thomas Stenbäck - återgiven i dennes historiska beskrivning över Brahestad och Salo - att hennes mormor Elisabeth Platz blivit omgift med Jakob Trumbel i Uleåborg.

Hans Forbus gifte sig andra gången 17.1.1669 med Ingeborg Mårtensdotter Lång, änka efter kamreraren Lars Hansson Åhs, som dött 8.4.1667. [3] Hon var född på Edholms gård i östra Ryds socken i Roslagen och var syster till majoren Samuel Lång. [4] Hon dog hos sin son Johan i Ijo kort efter 16.10.1710.

Huvuddelen av släkten Forbus på 1700- och 1800-talen härstammar från kyrkoherden Hans Forbus i Siikajoki. Kaspar Forbus har därför betraktats som stamfar för släkten Forbus, eftersom kyrkoherden Hans Forbus trotts vara son till Kaspars son Johan, som var kyrkoherde i Ijo. Ändå säges denne Johan Forbus i Genealogia Sursilliana ha dött barnlös. Lagus' uppgift i Åbo akademis studentmatrikel att han var far till kyrkoherden Hans Forbus i Siikajoki är synbarligen en ren gissning. Av Brahestads rådhusrättsprotokoll 2.5.1685 framgår att kyrkoherden Hans Forbus i Siikajoki var bror till Kaspar Forbus i Brahestad och sålunda son till rådman Hans Forbus.

Kyrkoherden Hans Forbus i Siikajoki säges vara född i Brahestad 1650 och var antagligen äldst i Hans Forbus' Stora barnaskara. Eftersom varken han själv eller hans första hustru Brita Jurvelius var Sursillättlingar upptas i Genealogia Sursilliana inte deras båda döttrar Margareta och Brita, nämnda i Brahestads rådhusrättsprotokoll 31.10.1687. Margareta bör ha dött som liten eftersom kyrkoherden Hans Forbus i sitt andra äktenskap med Maria Uhlstadius också hade en dotter Margareta. Dottern Brita är utan tvivel den Brita Forbus, som dog i Vemo 1727 och som gifte sig 1:o med handlanden i Uleåborg Jakob Henriksson Estlander och 2:o i Stockholm (Katarina) 18.1.1718 med arrendatorn Johan Dahlman.

Brita Jurvelius var änka efter kapellanen i Limingo Johan Limmingius eller Lithovius. Kyrkoherden Hans Forbus säges i Uleåborgs rådhusrättsprotokoll 21.4.1700 (jfr GSA IX s. 61) vara svärfar till Daniel Pilckar, varför Pilckars hustru Margareta Lithovius måste ha varit dotter till Johan Lithovius och Brita Jurvelius och inte till kyrkoherden i Limingo Lars Lithovius vilket tidigare antagits.

Kyrkoherden Hans Forbus' släktgren är upptagen på s. 503 i Sursillin suku (SS), men den borde alltså rätteligen föras under modern Maria Uhlstadius (s. 311).

Hans Forbus' synbarligen nästäldste son var Kaspar, som är upptagen hos föräldrarna i 1683 års mantalslängd och därför måste vara född i faderns första äktenskap. 1684 fick han burskap som handlande i Brahestad. 1685 köpte han en gård av brodern Hans sedan denne blivit kapellan i Uleåborg. Han nämns ännu 22.1.1697 men synes ha dött i den förhärjande farsoten samma år. Kaspar Forbus var gift med Kristina Ahlholm (se Genos 1974 s. 75) som dog 14.3.1714, 49 år gammal. Av deras många barn synes endast två ha nått vuxen ålder. Dottern Anna blev gift med handlanden Gustav Näbb i Brahestad. Sonen Hans kom under flykten att slå sig ner i Luleå och blev där en framgångsrik handlande och skeppsredare. Han valdes också till rådman. Han var gift med Kristina Orre, men dog barnlös i Luleå 28.7.1761, 77 år gammal.

Född i Hans Forbus' första äktenskap var tydligen också sonen Jakob, som inskrevs vid universitetet i Uppsala 1682 och i Åbo 1685. 1691 blev han sockneadjunkt i Pulkkila och 1698 kapellan i Frantsila. Han dödades av ryssarna under Stora ofreden. Han var gift med Maria Salonius. En son till dem var sergeanten, sedan klockaren i Paavola Jakob Forbus (SS 8862).

Till barnen i Hans Forbus' första äktenskap bör ännu ha hört sonen Henrik, som fick burskap som handlande i Brahestad 23.5.1691. Han blev en av de största handlandena i staden och valdes också till rådman. Han begrovs i Brahestad 31.3.1734. Han barn i äktenskapet med Kristina Tavast finns förtecknade i SS, (s. 107-111). Äldste sonen Johan dog dock inte som spädbarn utan först 1732 som tullbesökare. Han var gift med Brita Häggman och efterlämnade barn.

Döttrar i Hans Forbus första äktenskap var Elisabet, gift med kapellanen i Siikajoki Josef Josander, Katarina, gift först med kopparslagaren Lars Palm och sedan med tullnären Johan Skogh, och Kristina, som dog 5.11.1760, 93 år gammal, och var gift med klockaren i Brahestad Hans Floor. Hennes berättelse om sin mormor för Thomas Stenbäck har nämnts ovan.

I Hans Forbus' äktenskap med Ingeborg Lång föddes först två döttrar. Den äldsta dottern Maria gifte sig 5.5.1703 med handlanden från Uleåborg, sedan landsfiskalen och mantalskommissarien, Jakob Holmsten. Hon dog i Jakobstad 3.4.1739, 70 år gammal. Dottern Anna dog i Idensalmi 19.3.1734, 64 år gammal, efter att ha varit gift först med kapellanen i Pulkkila Mathias Salonius och sedan med kyrkoherden i Idensalmi Jakob Hoffrén.

Äldst av sönerna i Hans Forbus' andra äktenskap synes Samuel ha varit. Han blev också handlande i Brahestad och var gift med Kristina Gumse (se Genos 1974 s. 81). Hans båda söner Hans och Henrik överflyttade i samband med flykten till Luleå. De efterlämnade inga söner.

Hans Forbus' son Gustav förekommer som fadder i Brahestad 1692. Han inskrevs, som student i Uppsala 1693, men nämns ej därefter och torde ha dött ung och ogift.

Yngst av barnen i Hans Forbus' andra äktenskap synes ha varit sonen Johan, född tydligen 1679. Han blev student i Åbo 1700. I Österbottniska nationens matrikel (I s. 203) har han förväxlats med sin (äldre) brorson Johan Forbus, eftersom matrikelföraren felaktigt angivit för båda att de blivit kapellan i Frantsila och dött 1742. Anteckningen skall gälla brorsonen, medan denne Johan Forbus, född 1679, blev kapellan i Ijo och dog där 9.8.1719, 40 år och 3 månader gammal. Han var gift med Beata Lithovius (SS 3443), änka efter förre kapellanen i Ijo Petter Hoffrenius, men efterlämnade inga barn.

Den senare släkten Forbus i Uleåborg, Brahestad och Luleå härstammar alltså inte från Kaspar Forbus, utan från brodern Hans i Brahestad. Kaspars släktgren fortlevde endast med kyrkoherden i Kimito Zacharias Forbus, son till kyrkoherden i Kemi Lars Forbus (SS 6663). I bifogade uppställning av släktens manliga medlemmar i de fyra äldsta generationerna har tidigare felaktiga uppgifter rättats
Källor:

[1] Axel Bergholm, Sukukirja, I s. 234.

[2] Th. A. Fischer, a.a. s. 84.

[3] Brev från Per Rundell till Per Brahe 2.1.1669. SRA Rydboholmssamlingen vol. 13.

[4] Bouppteckning efter Anna Mårtensdotter Lång 9.5.1711. Stockholm stadsarkiv: Bouppteckningar 1711/II s. 20.

På sidan fanns även en antavla som inte kan inkopieras hit.
MVH Karl-Olof

Postat av Leevi Alakopsa Fredagen den 26 Augusti, 2005 - 11:13:

Hans Forbus nuorempi (s. 1622) oli Kaspar Forbuksen avioton poika, jonka hän sai Helga Sigfridintytär Korvalan kanssa.
Hans oli kasvatettavana Turussa ja Kasparilla jäi hoitokulut maksamatta, minkä takia sai haasteen käräjille 1635.
Ennen Kaspar Forbusta Iin nimismiehenä oli Sigfrid Korvala, Helgan isä.
Helga avioitui Iissä ja hänen tyttärensä oli naimisissa Salon nimismiehen kanssa ja asui Juusolassa.
Tässä muutamia pätkiä ulkomuistista kerrottuna. Tarvittaessa etsin nimet, vuosiluvut ja lähteet.

Postat av jpeg ribbon cancer breast Fredagen den 29 Juni, 2007 - 13:17:

clipart breast cancer ribbon

Postat av mission implants dental Måndagen den 3 September, 2007 - 14:16:

petersburg dental implants

Postat av zolpidem pill Måndagen den 25 Februari, 2008 - 15:04:

canada zolpidem


Lägg till ett meddelande


Detta är en publik meddelande area. Om Du inte har ett konto så skriv Ditt namn eller annat i rutan "Användarnamn" och hoppa över "Password" rutan. Skriv e-mail adressen i rutan om Du vill att en klickbar mailto-länk skall skapas av "Användarnamnet".
Användarnamn:  
Lösenord:
e-mail: